Nyheter

Information om den fördjupade granskningen av den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol

Vi vill dela med oss av viktig information från branschorganisationen Energigas Sverige, som aktivt driver frågan om skattebefrielse för gasbranschen tillsammans med Regeringskansliet. Information om arbetet med att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol och den fördjupade granskningen för att bedöma om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle är förenliga med EU:s statsstödsregler. För några veckor sedan skickade Energigas Sverige ut information om att Kommissionen nu beslutat om att inleda den fördjupade granskningen för att bedöma om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle är förenliga med EU:s statsstödsregler, se Kommissionens pressmeddelande här. När de skickade ut det meddelandet (30 januari, 2024) så var Kommissionens beslut ännu inte offentligt. De lovade därför att återkomma med närmare information så fort beslutet publicerats. Nu har Kommissionens beslut äntligen publicerats. Ni kan läsa besluten här (uppvärmning) och här (motorbränsle). Det har tagit lite längre tid än förväntat vilket troligen beror på att översättningen till alla EU:s officiella språk dragit ut på tiden. I beslutet beskrivs Kommissionens preliminära bedömningar samt de osäkerheter Kommissionen anser föreligger avseende skattebefrielsens förenlighet med statsstödsreglerna. Kommissionen ber särskilt om förtydliganden avseende om stödet är proportionerligt med tanke på att stöd kumuleras när produktionsstöd även beviljas biogasen i t.ex. Danmark. Kommissionen anser att det behöver klargöras om situationen ger upphov till överkompensation till förmån för dessa producenter när de säljer biogas i Sverige. Vad händer nu? Den svenska regeringen och andra berörda parter inbjuds att inkomma med synpunkter på beslutet inom en månad från att beslutet publicerades, alltså senast den 21 mars. När tiden löpt ut ska Kommissionen överlämna inkomna synpunkter till den svenska regeringen. Regeringen ska sedan yttra sig över de inkomna synpunkterna inom en föreskriven tidsfrist som normalt inte ska överskrida en månad. Kommissionen har rätt att förlänga tidsfristen i det fall de anser det berättigat. Enligt procedurreglerna ska Kommissionen i möjligaste mån sträva efter att anta ett beslut inom 18 månader efter det att det formella granskningsförfarandet har inletts. Kommissionen har dock indikerat att avsikten är att ett beslut ska kunna fattas betydligt snabbare än så. Men för att det ska vara möjligt behöver alla parter bidra till att processen kan fortlöpa så effektivt som möjligt, utan onödiga fördröjningar. Gasbranschen bör självklart göra allt vi kan för att påskynda processen. Energigas Sverige understryker därför följande: Energigas Sverige företräder gasbranschen och svarar samlat på den fördjupade granskningen. Eftersom Kommissionen ska överlämna alla inkomna synpunkter till regeringen för yttrande, och tidsfristen kan komma att förlängas om antalet inkomna synpunkter är stort, är det i gasbranschens intresse att minimera antalet inskickade svar. Energigas Sverige ber er därför att inte skicka in egna svar på den fördjupade granskningen. Energigas Sverige kommer att samarbeta med Regeringskansliet i arbetet med att ta fram gasbranschens svar på den fördjupade granskningen. Detta för att branschens svar så långt som möjligt ska samordnas med regeringens svar. Regeringen har uppmanat att svara kort, tydligt och koncist vilket är en uppmaning de självklart kommer att följa. Energigas Sverige har en kontinuerlig dialog med regeringen och Regeringskansliet i arbetet med att återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol. Vi kommer självklart även fortsättningsvis att hålla er uppdaterade om hur processen fortskrider. Just nu är det viktigaste att vi gör allt vi kan för en snabb process och nya, positiva beslut. Det gör vi på absolut bästa sätt genom att låta Regeringskansliet fokusera på sitt svar på den fördjupade granskningen och själva bidra genom att hålla ner antalet inkomna svar. Energigas Sverige ber er därför återigen att inte själva svara på den fördjupade granskningen, utan istället förlita er på Energigas Sveriges svar på granskningen. Om det är något särskilt ni reagerar på när ni läser Kommissionens beslut eller har andra medskick eller budskap som ni vill ta med kontakta Energigas Sverige. I arbetet med att ta fram ett svar på granskningen så är ni förstås varmt välkomna att höra av er till Energigas Sverige. Skicka i så fall era förslag till anna.wallentin@energigas.se , senast torsdagen den 14 mars. Notera särskilt: Av de skäl som redovisas ovan ber Energigas Sverige er att inte skicka in egna svar på den fördjupade granskningen. Om ni ändå väljer att göra det så skulle vi vara tacksamma om ni stämmer av era svar med dem innan de skickas. Det finns många fallgropar i statsstödsregelverken och texter som är olämpliga att skriva. De kan därför vara behjälpliga med att läsa och kommentera era eventuella inlagor innan de skickas, även om vi alltså helst ser att ni avstår. Det var allt för denna gång, men vi fortsätter naturligtvis att hålla er uppdaterade om händelseutvecklingen! TEXT: Energigas Sverige

Publicerad 20240308
Pressmedelande: Nature Energy och Nordion Energi ingår partnerskap för produktion av biogas i Sverige

Ett partnerskapsavtal mellan Nordion Energi, specialiserade i energiinfrastruktur, och Nature Energy, en ledande aktör inom produktionen av biogas och förnybar energi från organiskt avfall, kommer att undersöka möjligheterna att öka mängden biogas som produceras i Sverige. Partnerskapet kombinerar Nature Energys expertis inom utveckling och drift av storskaliga biogasproduktionsanläggningar med Nordion Energis styrka inom drift och utveckling av energiinfrastruktur. Ambitionen är att göra det möjligt att ansluta ny biogasproduktion till gasnätet. Biogas är en förnybar energikälla som kan ersätta fossil naturgas. Ambitionerna om mer biogas i det svenska energisystemet är nu ett steg närmare att bli verklighet. Partnerskapet syftar till att främja möjligheten att ansluta anläggningar med biogasproduktion till gasnätet i sydvästa Sverige senast 2030, med förbehåll för slutliga investeringsbeslut av båda parter. "Detta innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att industrin och tunga transporter snabbare kan övergå till förnybara energikällor", förklarar Hans Kreisel, VD för Nordion Energi, och fortsätter: "Biogas spelar redan idag en viktig roll i den gröna omställningen av energisystemet. Och för många företag är tillgången till biogas avgörande för att de ska kunna ställa om sin produktion. Genom att få storskalig biogasproduktion ansluten till gasnätet kan vi erbjuda en säker och hållbar biogasförsörjning till de kunder som behöver den", säger Hans Kreisel och betonar att Nordion Energi nu tar ett stort steg mot att nå sin ambition att bli det första fossilfria gasnätet i Europa. I dag står biogas för 37,5 procent av gasen i det västsvenska gasnätet, och andelen ökar stadigt. Cirkulär ekonomi En modern biogasanläggning utvinner metan och koldioxid ur organiskt avfall från industri, jordbruk och hushåll, och framställer biogas som i sin tur kan ersätta fossil naturgas. Den avgasade biomassan återförs till jordbruket där den används som gödningsmedel av samma kvalitet som rågödsel. Stor potential i Sverige I Danmark driver Nature Energy redan 13 biogasanläggningar som producerar ungefär en tredjedel av biogasen i det danska gasnätet. Nature Energy är den ledande enskilda producenten i Europa. Företaget har också ett antal nya anläggningsprojekt på gång i Nederländerna, Frankrike, USA och Kanada. Enligt Ole Hvelplund, VD på Nature Energy, finns det potential att utöka denna växande verksamhet i Sverige: "Sverige har ett välutvecklat gasnät som hela tiden utvecklas. Samtidigt finns det gott om biomassa för våra storskaliga anläggningar, och när vi kan leverera uppgraderad biogas till gasnätet ser vi en spännande potential för framtida investeringar. Vi ser fram emot att utforska denna potential ytterligare i samarbete med Nordion", säger han. Efter myndigheterna har givit relevanta tillstånd tar det vanligtvis 18 månader för Nature Energy att bygga en biogasanläggning. Kontaktinformation Saila Horttanainen, Director Communications, Nordion Energi, +46 70 622 76 06 Rasmus Carlsen, Communications Director, Nature Energy, mobil +45 30 28 67 20 Fakta Nature Energys anläggningar producerar vanligtvis 20 miljoner m3 uppgraderad biogas motsvarande cirka 0,2 TWh Överskottet av CO2 från biogasanläggningarna kan antingen användas i PtX-anläggningar, där CO2 tillsammans med väte görs till biogas, eller så kan det samlas upp och användas i industrin för svetsning, livsmedelsproduktion eller torris. Nature Energy driver idag 13 stora biogasanläggningar i Danmark och levererar cirka 1/3 av biometanen i det danska gasnätet. Bolaget planerar fler anläggningar i Danmark och kommer under de kommande åren att börja etablera biogasanläggningar i övriga Europa samt i USA och Kanada. Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska stamnätet för gas och äger och driver även landets största distributionsnät för gas liksom elnätsverksamhet. Nordion Energi ser till att industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, tankställen och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt. I sydvästra Sverige, där Nordion har sin verksamhet, utgör gasen omkring 20 procent av energimixen. För många industrier är gasen en nödvändig insatsvara vid produktion. I det svenska gasnätet transporteras redan idag en stor andel biogas. Andelen uppgår till 37,5 procent och ökar stadigt. Nordion Energi utvecklar också infrastruktur för flytande biogas, vätgas och CCS

Publicerad 20230420

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019