Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielser för biogas.

Bakgrund

Sommaren 2020 godkände EU-kommissionen en tioårig förlängning av Sveriges skattebefrielser för biogas, vilket krävs då de räknas som statsstöd. Kommissionens godkännande överklagades dock till tribunalen, EU-domstolens första instans, som upphävde beslutet.

I domen fastslår tribunalen att kommissionen borde ha inlett en fördjupad granskning för att kunna besluta om Sveriges skattebefrielser. En sådan granskning innebär bland annat att olika intressenter får chansen att lämna synpunkter på stödet innan ett beslut fattas. Domen handlar alltså inte om huruvida de svenska skattebefrielserna i sak är förenliga med EU:s statsstödsregler utan kritiserar i första hand hur Kommissionen genomfört beslutsprocessen.

Konsekvenser

Det innebär att Skatteverket inte längre kan bevilja befrielse från skatt för biogas eller biogasol som förbrukats för uppvärmning. Inte heller befrielse för skatt på biogas eller biogasol som förbrukats eller sålts som motorbränsle kan beviljas.

Läs mer

Fortsatt arbete för att skattebefrielsen ska ligga kvar

Branschen jobbar hårt på en rad åtgärder för att minimera effekterna för de kunder som drabbas fram tills att vi förhoppningsvis har ett nytt godkännande av kommissionen om skattebefrielse. Regeringens ambition är att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielserna på plats. Regeringen bedömer att möjligheterna är ytterst begränsade att få ett ändrat domslut genom att överklaga domen och fokuserar därför i stället på att driva på processen och samarbeta med kommissionen i den formella granskningen. Ett överklagande skulle även kunna innebära att hela processen ytterligare drar ut på tiden.

Regeringen har skickat ett brev, undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, till EU-kommissionen för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen. Regeringen kommer att ha en löpande dialog med kommissionen på olika nivåer med målet att få fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas.

Nytt 2023-03-17

Nya bestämmelserna i allmänna gruppundantagsförordningen förkortat GBER innebär att det är möjligt att ge full skattebefrielse till biogas och biogasol utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen. Istället behöver regeringen enbart göra en anmälan till EU-kommissionen om att skattebefrielse tillämpas i Sverige.

Läs mer

Undantag för privatpersoner

Enligt besked från skatteverket så är det fortfarande möjligt att göra avdrag för den som sålt biogas eller biogasol till en privatperson som ska använda den för uppvärmning. Det grundar sig i att lagen om skatt på energi anger att det är förbrukaren som är stödmottagare vid användning av biogas eller biogasol för uppvärmning samtidigt som en privatperson inte kan vara stödmottagare enligt EU-rätten.

Vår och branschens tolkning är att domen därför inte kommer påverka dig som privatperson som köper biogas för uppvärmning.

Läs mer

Våra ledningar förser hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi som har god miljöprofil.

 

Weum Gas AB
556015-9492
Box 362, 201 23 Malmö
Besöksadress Riggaregatan 57
Fakturaadress: invoice@weum.se

0774-41 42 00 se Kundservice för öppettider, kundservice@weum.se

© Weum Gas AB 2019